cross

[English Version]

ระเบียบการสมัคร

newstudent


[Download ใบสมัคร]หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

re6ใบสมัครกรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการเรียน
re6สำเนาสูติบัตรของนักเรียน 1 ชุด
re6สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน 1 ชุด
re6สำเนาบัตรประชาชนของบิดา-มารดา อย่างละ 1 ชุด
re6
สำเนาทะเบียนบ้านของบิดามารดา (พร้อมหน้าแรก) อย่างละ 1 ชุด
re6ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)
re6รูปถ่ายนักเรียน จำนวน 3 ใบ
re6ใบรับรองผลการศึกษาจากโรงเรียนเดิม (ตั้งแต่ระดับอนุบาล 2 ขึ้นไป)

การเบิกเงินค่าธรรมเนียมการเรียนจากหน่วยสังกัด

    ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ (นักเรียนอายุ 3 ปีเต็ม นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2554 สามารถเบิกได้ทั้ง 2 หลักสูตร

** หมายเหตุ ** สำหรับหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีสวัสดิการพนักงานทางโรงเรียนสามารถออกใบเบิกได้ตามที่โรงเรียนได้รับ อนุญาตให้จัดเก็บ โดยผู้ปกครองต้องแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ ในการเบิกของหน่วยงานให้โรงเรียนทราบล่วงหน้า เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ท่าน

 

k yatta2กำหนดการเปิด -ปิดภาคเรียน
- ภาคต้น  เดือนพฤษภาคม - เดือนกันยายน และ ปิดการศึกษาภาคเรียนต้น เดือนตุลาคม
- ภาคปลาย  เดือนพฤศจิกายน - เดือนมีนาคม ปิดกรศึกษาภาคเรียนปลาย เดือนเมษายน
รวมเวลาเรียนตลอดปีการศึกษา 40 สัปดาห์

กำหนดเวลาเรียน
วันจันทร์ถึงวันศุกร์  เวลา 8.30 -14.30 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
กิจกรรมหลังเลิกเรียน  เวลา 14.30 - 15.30 น.

 

กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
- ภาคต้น    1-10 เมษายน
- ภาคปลาย 1-10 ตุลาคม

 

ข้อปฏิบัติในการรับ-ส่ง
(เวลาส่งนักเรียน 06.45 - 08.30 น. / เวลารับนักเรียน 14.30 - 17.00 น.)
re6 การส่งนักเรียนช่วงเช้า ขอความร่วมมือในการส่งนักเรียนก่อนเวลา 08.30 น. เพื่อนักเรียนจะได้ร่วมกิจกรรมครบทุกกิจกรรม
re6 หากมีความจำเป็นไม่สามารถส่งนักเรียนได้ตามเวลา กรุณาส่งนักเรียนกับครูธุรการบริเวณด้านหน้าโรงเรียนเท่านั้น
re6 เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยของนักเรียน ขอความกรุณาผู้ปกครองทุกท่านให้รอ รับ-ส่ง นักเรียนบริเวณด้านหน้าโรงเรียนเท่านั้น

 

cross